Temat:

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 lipca 2022 roku

Treść:

Zarząd spółki One More Level S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 18 lipca 2022 r. na godz. 13:00. Zgromadzenie odbędzie się w Krakowie, pod adresem: os. Bohaterów Września 82, 31-621 Kraków.

Powodem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie, w dniu dzisiejszym, z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. informacji o akcjonariuszach uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 29 czerwca 2022 roku, których akcje nie osiągną kworum wymaganego przez Kodeks spółek handlowych dla rozpatrzenia sprawy zgłoszonej do porządku obrad przez akcjonariusza posiadającego ponad 1/20 kapitału zakładowego – Pana Krzysztofa Jakubowskiego.

Jednocześnie Zarząd informuje o planowanej zmianie Statutu Spółki poprzez dodanie §5a, w brzmieniu:

„Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały nr 4/07/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 lipca 2022 roku, o kwotę nie większą niż 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr _dziesięć groszy_ każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, z wyłączeniem prawa poboru.”

W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami.

Pliki:

OML_Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_-_2022-07-18__2_.pdf

OML_Ogolna_liczba_akcji_i_glosow_NWZ_-_2022-07-18__2_.pdf

OML_Pelnomocnictwo_osoby_fizyczne_NWZ_-_2022-07-18__2_.pdf

OML_Pelnomocnictwo_osoby_prawne_NWZ_-_2022-07-18__2_.pdf

OML_Projekty_uchwal_NWZ_-_2022-07-18__2_.pdf

OML_Opinia_Zarzadu_do_Uchwaly_WZ__2_.pdf

OML_Formularz_glosowania_na_NWZ_-_2022-07-18__2_.pdf